• Blue Update Newsletter เป็นวารสารที่สุมิพลฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นราย 6 เดือน
  เพื่อนำเสนอสาระและข้อมูล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้อ่าน
  อาทิ เรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเลือกซื้อเครื่องมือต่างๆในการผลิต
  และวิธีใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม ไปจนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  ก่อนอื่นขออธิบายที่มาของชื่อ "Blue Update" ว่า Blue มาจากสีสัญลักษณ์
  (Corporate Identity) คำว่า Update หมายถึง ความเป็นปัจจุบัน Blue Update
  จึงเป็นข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ล่าสุดจากสุมิพลฯ ที่นำเสนอต่อทุกท่าน

  คุณผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมได้ใน
  “Blue Update Online


พบกับ เล่มล่าสุด!!
Blue Update Edition 20
Transformation with Industrial Internet of Things