OUR PRIDE

JQA-200x150

เครื่องหมายคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมรายแรกที่ได้การรับรองจาก JQA ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2543

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน ในฐานะที่บริษัทฯให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมาโดยตลอด มอบให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

บัวหลวง เอสเอ็มอี อะวอร์ด

“บัวหลวง เอสเอ็มอี อะวอร์ด” รางวัลสำหรับบริษัทที่มีนวัตกรรมและการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศ จำนวน 10 ราย จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯเป็นผู้ขายและให้บริการเพียงรายเดียว อีก 9 รายผู้ผลิต มอบโดยประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพฯ

โล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงแรงงาน

โล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่บริษัทฯร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23

เข็มเสมาคุณูปการ

“เข็มเสมาคุณูปการ” กระทรวงศึกษามอบให้ในฐานะผู้คุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะด้านการอาชีวศึกษา มอบให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

TAX

“รัษฎากรพิพัฒน์” รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มอบโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่น

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่น จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นบริษัทธรรมาภิบาล มอบให้โดยผู้อำนวยการเขตประเวศ

โล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

โล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา Pre V-NETและ V-NET มอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ