Training and Seminar

Training & Seminar

สุมิพลได้มีส่วนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางเทคนิคให้แก่บุคลากร
ของลูกค้า ด้วยการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรมภายใน
สถานประกอบการของลูกค้า (In-House Training) การจัดฝึกอบรมตามเขต
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไปจนถึงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์
ฝึกอบรมทางเทคนิคของซูมิโตโม (Sumitomo Training Center) ปัจจุบันมีผู้
ผ่านการอบรมทั้งในและนอกสถานที่มากกว่า 4,000 คน โดยให้ความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง

 

最新の加工技術の紹介や製品講習会を主要都市で継続的に行って、皆様の改善活動のお役に立ちたいと考えております。

  • Training and Seminar
  • Training and Seminar
  • Training and Seminar
  • Training and Seminar
  • Training and Seminar