การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนเทคนิค 2 สถาบัน

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”
ให้กับนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
และ นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยแนะนำรายการเครื่องมือการวัดพื้นฐานที่สำคัญ วิธีการใช้อย่างถูกต้องในการวัดงานแต่ละชนิด ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการวัด และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมืออย่างคงทนและยาวนาน เเก่นักเรียนนักศึกษา 2 สถาบัน

1. นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)


2. นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จำนวน 45 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ


หัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็น 1 ใน 3 หลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมให้แก่ทั้ง 2 สถาบันสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จากการประเมินผลนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต

Download PDF Version