NEWS AND EVENTS

Teacher-and-Vocational-Development-Project-Membership-by-sumipol-index

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สมาชิกชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560

11/5/2017

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สมาชิกชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต หลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรมการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Read More
NationalHandicapMatchingCompetition#8-index

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

08/5/2017

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตนเองถนัด

Read More
Training-DimensionalMeasuringInnovation-Korat-index

ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิต หัวข้อ “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation)” สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง

23/3/2017

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต ในหัวข้อ นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation) เป็นการเฉพาะสำหรับบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอมิเทจแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Read More
training-RMUT-index

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละอียดด้านมิติ” ให้กับบุคลากรครู และนักศึกษา

23/3/2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรครูจำนวน 4 คน เเละนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 26 คน ครูจากวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ 1 คน

Read More
training-suphan-index

โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

23/3/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนระดับ ปวส.กลุ่มอาชีพยานยนต์ และชิ้นส่วน จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 31 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เเละ 13 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จังหวัดสมุทรปราการ หัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็น 1 ใน 3 หัวข้อของหลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นและลงทะเบียนไว้กับสถาบัน AHRDA เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม จากการประเมินผลทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม

Read More
inhouse-training-atsumitec-thailand-index

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานภายใน ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต ณ บริษัท อัทสุมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

23/3/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตของบริษัท อัทสุมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 22 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 9 มีนาคม 2560 ณ บริษัท อัทสุมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล จังหวัดระยอง

Read More
Education-to-Employment-Vocational-Boot-Camp-index

งานเปิดตัวโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1

10/3/2017

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานครเมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดเเละได้รับเกียรติจาก Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ S EAMEO พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สถานประกอบการ สถานศึกษาอาชีวะ คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

Read More
download-the-father-of-thai-skill-standard-index

ขอเชิญดาวน์โหลด พระบรมสาทิสลักษณ์ ชุด “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

09/3/2017

เนื่องในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันสตมวาร หรือครบ ๑๐๐ วัน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดชุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงได้รับพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย – The Father of Thai Skill Standard” ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นจำนวน ๑๒ องค์ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ เทคนิคซีเปีย (Sepia) โดยคุณกิตติ พลศักดิ์ขวา ศิลปินฝีมือเยี่ยมในการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศ์

Read More
Dimensional-Measuring-Innovation-Ayutthaya-index

ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิต หัวข้อ “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ” สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง

07/3/2017

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต ในหัวข้อ “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation)” สำหรับบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Read More
DimensionalMeasuringInnovation-chiangmai-index

ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิต “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation)” สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และใกล้เคียง

21/2/2017

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต หัวข้อ นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation) “ในโครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย” ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับสมาชิกสมาคมฯและสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน และใกล้เคียง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคม อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Read More