Career

As Sumipol continues to drive for sustainable growth,
we are looking for people who are career-orientated who wish to grow with us.

พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้ทุพพลภาพ)

Location: สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Job Position: พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้ทุพพลภาพ)
Job Description:
  1. ประสานงานทั่วไปในสำนักงาน
  2. รับโทรศัพท์
Location: สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification:
  1. เพศหญิง
  2. อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  4. มีจิตใจให้บริการ
  5. ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  7. ไม่รับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ,ผู้พิการทางการได้ยิน ,ผู้พิการในการสื่อสาร(เป็นใบ้)