Career

As Sumipol continues to drive for sustainable growth,
we are looking for people who are career-orientated who wish to grow with us.

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

Location: สำนักงานชลบุรี
Job Position: เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
Job Description:
 1. ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
 2. ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า
 3. keyข้อมูลการขาย,ใบเสนอราคา,เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
Location: สำนักงานชลบุรี
Applicant’s Qualification:
 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 27 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. ปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรีได้