Career

As Sumipol continues to drive for sustainable growth,
we are looking for people who are career-orientated who wish to grow with us.

เจ้าหน้าที่ ERP (SAP B1) (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)

Location: สำนักงานใหญ่
Job Position: เจ้าหน้าที่ ERP (SAP B1) (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)
Job Description:
  1. ดูแลและพัฒนาระบบ ERP ของบริษัทและบริษัทในเครือให้พร้อมใช้งาน
  2. ประสานงานการพัฒนาระบบหรือเพิ่มเติม Function ใหม่ๆของระบบกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  3. Support และ Training การใช้งานระบบ ERP
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Location: สำนักงานใหญ่
Applicant’s Qualification:
  1. เพศ : ชาย - หญิง
  2. อายุ : 25-35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยากรคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ด้านดูแลและพัฒนาระบบ (SAP B1) 2 ปีขึ้นไป
  5. มีความรู้ด้าน SAP B1, Microsoft SQL Server, Crystal Report