Career

As Sumipol continues to drive for sustainable growth,
we are looking for people who are career-orientated who wish to grow with us.

Solution Sales Engineer (ประสบการณ์ 1-3 ปี) รับด่วน 3 อัตรา

Location: สำนักงานใหญ่
Job Position: Solution Sales Engineer (ประสบการณ์ 1-3 ปี) รับด่วน 3 อัตรา
Job Description:
 1. รับผิดชอบในการเตรียมข้อมูล ทำการศึกษา โปรโมท และขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และจัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อให้เกิดยอดขายต่อบริษัท
 3. ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆ เช่นออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสร้างความตระหนักในการให้บริการของบริษัท
 4. ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสในการขาย,แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องจากลูกค้า
 5. ทำการนำเสนอ เจรจากับลูกค้า ติดตามการขายและเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาในใบสั่งซื้อ
 6. ศึกษาและพัฒนาความรู้ต่อที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาต่อลูกค้าได้
 7. จัดทำแผนงานขายร่วมกับทีมงานวิศวกร เพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายบริษัทฯ
 8. รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อสนับสนุนทีมงานวิศวกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้
 9. สามารถสร้างเป้าหมายการขายและวางกลยุทธ์การขายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของบริษัท
 10. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขายร่วมกับฝ่ายวางแผนและการตลาดได้
 11. สามารถวางแผนและจัดทำงานแสดงสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
 12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Location: สำนักงานใหญ่
Applicant’s Qualification:
 1. เพศ : ชาย/หญิง
 2. อายุ : 22-30 ปี
 3. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมเครื่องกล,บริหารอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีการผลิต,การจัดการสารสนเทศ,คุรุอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ : มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างน้อย 1-3 ปี หากมีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับระบบ Iot และ เครื่องจักร ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. การฝึกอบรม : ตามหลักสูตรที่บริษัทฯ กำหนด
 6. ความรู้ความชำนาญและความสามารถ : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel,Word,PowerPoint) สามารถขับรถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีทักษะการนำเสนอ คุ้นเคยกับงานขายและงานด้านบริการเป็นอย่างดี,สามารถทำงานกับทีมและมีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ