NEWS

Update information about Sumipol Corporation Limited

10 JAN 2020

การประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เเละ สถาบัน SIMTec

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเเละการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec