Array
(
    [post_type] => news
    [posts_per_page] => -1
)

ส.อ.ท. จัดตั้ง “สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น” ยกระดับเศรษฐกิจสองประเทศ


TPQI Seminar 2020 – คุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์อย่างไรในยุคหลัง COVID-19


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563


SIMTec จัดฝึกอบรม ระบบการผลิตอัตโนมัติ ให้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTec เปิดอบรมหลักสูตร “Digital Manufacturing Program”


นักศึกษาในโครงการพัฒนาช่างเทคนิคระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เยี่ยมชม SIMTec


บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ”


สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชม SIMTec


โปรโมชั่นสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เข้าไปศึกษาแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการ เเละศูนย์ฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ที่ SIMTec


สุมิพลฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 63


สมาคมการค้า พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (TTCC) เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


สัมมนา “Smart Machining for Zero Defect”


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำนักศึกษาเยี่ยมชม SIMTec


วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เยี่ยมชมสถาบันเทค SIMTec


แผนกเเมคคาทรอนิกส์เเละหุ่นยนต์ เทคนิคสุพรรณบุรี เยี่ยมชม SIMTec


ขอน้อมเกล้าฯถวายเครื่องมือช่างเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กับสถานประกอบการ


สนับสนุนจัดการแข่งขันการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ


ภาควิชาศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่สถาบัน SIMTec


คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วน ISUZU เยี่ยมชม SIMTec


กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ TOYOTA เยี่ยมชม SIMTec


สนับสนุนจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ สาขางานวัดละะเอียดมิติ (ปวช.) และทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ดูงานที่สถาบัน SIMTec


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชม สถาบัน SIMTec


ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม


การประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เเละ สถาบัน SIMTec


วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมกับทีม Applicad เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง (ทปว.มทร.) ศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสุตร ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


คณะผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


TAPMA ร่วมกับ SIMTec จัดอบรม “เปิดสมอง มองนอกกรอบ ด้วยหลักสูตร Mind Map”


การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำสื่อดิจิทัล 3-4 ธันวาคม 2562


คณะนักลงทุนระดับท้องถิ่นจากภูมิภาคคันไซ และภูมิภาคชูโกกุ เยี่ยมชม SIMTec


คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เยี่ยมชมสถาบัน SIMTec


แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


คณะดูงานโครงการ JICA & CAMEROON เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


เชื่อมต่อทุกเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการผลิต Metalex 2019


คณะผู้บริหารฝ่ายผลิตและวิศวกรรม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


คณะผู้บริหาร ผู้แทน และอาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สัมภาษณ์พิเศษ ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในคอลัมน์ “ซีอีโอโฟกัส” ฉบับวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562


เนชั่นทีวี ช่อง 22 (Nation TV) สัมภาษณ์พิเศษ ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ในรายการ "ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room)” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562


ACJS เยี่ยมชม SIMTec และจัดประชุมกลุ่มผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง


การประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


ศึกษาดูงานและฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” นักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


นักเรียนสาขาช่างกลโรงงาน และ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล วันที่ 8 กันยายน 2562


โครงการฝึกอบรม “ระบบ Automation ในกระบวนการผลิต” สำหรับครูผู้สอนกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขางาน Polymechanics and Automation ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน” เพื่อเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี


พิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และสำนักงานภาคตะวันออก ระยอง


การอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” โดยความร่วมมือของ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 4/2562


การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับ นักเรียนจากแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์


จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก Intensive Cutting Technique Course


ฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer “ระบบคุณภาพและเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” รุ่นที่ 2


การทดลองทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 2 โดยคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบเป็ นบุคคลากรครูอาชีวศึกษาจาก 17 สถานศึกษา และจากแผนกบริการเทคนิคการวัด ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)


งานสัมมนาพิเศษผู้บริหาร หัวข้อ “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” และ การลงนามความร่วมมือระหว่าง DENSO + SUMIPOL


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-สื่อมวลชนสัญจร SIMTec


ฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer “ระบบคุณภาพและเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ”


การประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่ EEC และเยี่ยมชม SIMTec


อบรมหลักสูตร “มาตรวิทยาด้านมิติ” หัวข้อ “ระบบจัดการข้อมูลการวัดแบบอัตโนมัติ”


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”


Sumipol Corporation ร่วมกับ DMG MORI (Thailand) จัดงาน “Technology Days”


วิทยาลัยทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เยี่ยมชมดูงานด้านมาตรวิทยาสำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ร่วมประชุมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564


กนอ. ร่วมกับกลุ่ม Big Brother 10 เปิดศูนย์ SMEs-ITC และลงนาม MOU ณ อมตะซิตี้ ชลบุรี


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ 3” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561


มล.ปุณฑริก นำคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec


สุมิพลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน


การแข่งขันวิศวกรรมราชมงคลวิชาการระดับชาติ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 11


สุมิพลร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ ในงานเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ.ชลบุรี


จัดแสดงนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ ชุด “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


นำพนักงานเครือสุมิพลเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ระยอง


โซลูชั่นตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาสู่ Industry 4.0 ในงานเมทัลเล็กซ์ 2018


การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค สาขามาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส.


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ”


ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้สัมภาษณ์ WiSE WEEKLY MAGAZINE No.633


ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับครูอาชีวตากสินระยอง


หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้สุมิพล อมตะซิตี้ ระยอง


งานสัมมนา “ความท้าทายด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต”


อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรวิทยาและพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล


สัปดาห์วิชาการวิศวกรรมการวัดคุมครั้งที่ 2 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม


ศึกษาดูงานและฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”


ฉลอง 49 ปี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” สำหรับลูกค้าบริษัท สุมิพลฯ


“เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต”


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ สำหรับคณาจารย์ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์


[:en]บรรยายพิเศษ “การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน”


[:en]ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพลิกโฉม สร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล


MACHINING SOLUTION ใน INTERMACH 2018


สุมิพลโชว์เทคโนโลยีล้ำยุค เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในงาน Manufacturing Expo 2018


สุมิพล ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโลหะวิทยาในการวิเคราะห์ความเสียหาย”


การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาคประจำปี 2557


สุมิพล ร่วมเปิดงาน “งานสร้างคน คนสู้งาน 2012 ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน (กรอ.อศ.)


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43


คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด


ตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 (World Skills 2015) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล


จัดฝึกอบรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน


บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด


บริษัท ที.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและประเมินผู้ให้บริการ


ฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ” สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก รุ่นที่ 5


การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง


การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27


สัมมนา “Go Thailand : ลงทุนเพื่ออนาคต”


บันทึกความร่วมมือ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 12 แห่ง


โครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1


การจัดฝึกอบรม แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


จัดฝึกอบรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ


การแข่งขันวิศวกรรมราชมงคลวิชาการระดับชาติ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร. 9 แห่ง และ สุมิพล


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน 14 แห่ง


สุมิพลโชว์เครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมในงานเมทัลเล็กซ์ 2017


ฝึกอบรม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


สุมิพลรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างติดตั้งโต๊ะระดับหินแกรนิต ระดับ 1


การจัดสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”


นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าทัศนศึกษาดูงาน


สุมิพลเป็นองค์กรให้การรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สาขามาตรวิทยา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


สุมิพลร่วมงาน “AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงาน รองรับไทยแลนด์ 4.0”


การฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ “Training the Trainer” สำหรับ ครู-อาจารย์


การจัดฝึกอบรมให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


สุมิพล ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


สุมิพลออกสตาร์ทขยายธุรกิจครั้งสำคัญ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)


ความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรม ระหว่าง AHRDA และ สุมิพล


กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนและมหาวิทยาลัย สร้างกำลังแรงงานรับไทยแลนด์ 4.0


สุมิพลฯโชว์ความยิ่งใหญ่ใน INTERMACH 2017


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สมาชิกชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8


ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิต เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


จัดฝึกอบรม “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละอียดด้านมิติ” ให้กับบุคลากรครู และนักศึกษา


จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานภายใน ณ บริษัท อัทสุมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด


เปิดตัวโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ


ฝึกอบรม “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ฝึกอบรม “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ“ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน


ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ สำหรับลูกค้าสุมิพลที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย


การจัดทำ พระบรมสาทิสลักษณ์ ชุด “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”


นำเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรร่วมงาน Metalex 2015


พิธีมอบพระบรมสาทิสลักษณ์ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุสาหรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


การฝึกอบรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ฝึกอบรมเชิงสาธิต ภาควิชาเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 1/2560


ฝึกอบรมภายใน กลุ่มบริษัท พีซีเอส พรีซิชั่น เวอร์ค จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน กลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด


สุมิพลฯโชว์ความยิ่งใหญ่ใน INTERMACH 2016


สุมิพลร่วมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย


งาน SUBCON THAILAND ROADSHOW ครั้งที่ 14


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาปนาครบรอบ 23 ปี


สนับสนุนการแข่งขัน มาตรวิทยาด้านมิติ 3 งานสำคัญ


Asia Pacific Metal Working” สัมภาษณ์ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมเครื่องมือวัด


ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก 4 มูลนิธิ เพื่อทำพิธีรับมอบเงินบริจาค


จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญของปี 2558


บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพระนั่งเกล้าฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 500,000 บาท


เปิดสถาบัน ARHDA เดินหน้าพัฒนาบุคลากรสาขายานยนต์และชิ้นส่วน


ร่วมสนับสนุน การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill 2015


ตัวแทนเยาวชนไทยมุ่งสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills 2015 ณ เมืองเซาเปาโล


ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แผนกช่างกลโรงงาน


จัดฝึกอบรม “Advanced Course for PCD & cBN Tools”[:en]เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Advanced Course for PCD & cBN Tools” ณ “ศูนย์บริการเทคนิค”


ฝึกอบรมภายใน บริษัท มินิแบ ไทย จำกัด (บางปะอิน)


จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals Course for The Cutting Tools Technique” ประจำเดือน กรกฎาคม 2558


วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล


เปิดบูธจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านมิติ ในงาน InterMach 2014


จัดฝึกอบรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร


จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Advanced Course for Drilling Process”


บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)


สุมิพลบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิพระดาบส ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน รุ่นที่ 2


บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ


สนับสนุนในการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


สุมิพลฯเข้าร่วมโครงการผู้ซื้อพบผู้ขายชิ้นส่วนและร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ ภายในงาน Subcon Thailand Roadshow


สัมมนา ส่งเสริมและรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ


การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24


ให้การสนับสนุนหลักจัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิศวกรรม สาขางานวัดละเอียด


บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมออกบูธในงานเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SJC)


“Asia Pacific Plant Management” ฉบับครบรอบ 16 ปี


เปิดศักราชใหม่ในนามสุมิพล คอร์ปอเรชั่น


“อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” อย่างยิ่งใหญ่


รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014


ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดการแข่งขันมาตรวิทยาสาขามิติ ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน


จัดฝึกอบรม Fundamentals of The Cutting Tools Technique


กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา”


แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 สถาบัน “การขับเคลื่อนทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”


จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Advanced Course for Drilling Process” ณ โรงงาน SHT


จัดฝึกอบรม ความเข้าใจและหลักการสำคัญของ GD&T


จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษาคม 2557


Technical Training @ SHT Technical Center


การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25


การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท แซมโก้ จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด


จัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าภาคกลาง “การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและตรวจสอบ


บริษัทฯจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Advance Course for Drilling Process” ณ โรงงาน SHT


บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique”


ฝ่ายขายและการตลาดรับการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของ Mitutoyo


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด


จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Fundamentals of the Cutting Tool Technique


สุมิพล เปิดสำนักงานภาคตะวันออกแห่งใหม่


คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล[:en]คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด


ฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique”


จัดฝึกอบรมภายใน ให้แก่ Castem (Thailand) Co.,Ltd.


สุมิพล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ


จัดฝึกอบรมภายใน YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD.


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด


เยี่ยมคารวะเพื่ออวยพรปีใหม่ 2558 ปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ฝึกอบรม “การเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาในสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาในสถานศึกษา” (ภาคใต้)


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึก ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมและฝึกอบรม


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ไดซิน จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ชินเอ ไฮ เทค จำกัด


จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก


จัดฝึกอบรม ในงาน Intermach & Subcon Thailand 2013


บริษัท ฮอนด้า เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด


บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ


บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด


ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น


ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ครั้งที่ (3) 1/2556


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท นิฮอน ชินคัน (ไทยแลนด์) จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน ให้แก่ บริษัท เจมส์ซิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์


บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สุมิพล


ร่วมงานสัมมนา ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


การแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ประจำปี 2555”


บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอส.ไฟว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด


การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร


สุมิพลร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงและจัดฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12


สุมิพล แสดงความพร้อมต้อนรับศักราชใหม่ 2556


บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท นิฮอน ชินคัน (ไทยแลนด์) จำกัด เยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมที่สุมิพล


สุมิพลฯ โชว์ความยิ่งใหญ่ใน Metalex 2012


สุมิพล จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพตอนบน


โครงการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


ฝึกอบรมภายใน เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล


คณะครูและนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมสุมิพล


ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจาก 4 สถาบัน เข้าเยี่ยมชม บริษัท สุมิพล จำกัด


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท ไดซิน จำกัด


”รัษฎากรพิพัฒน์” รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดี


สุมิพล เข้าร่วม “โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก”


กลุ่มบริษัทสมบูรณ์และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด


พิธีมอบศาลา “สุมิพลนุสรณ์” ให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี


จัดฝึกอบรมภายใน บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท โตไค ริคะ (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมที่สุมิพล


จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด


จัดฝึกอบรม เทคโนโลยีการเจาะและระบบจับยึดเครื่องมือในกระบวนการเจาะสำหรับ CNC


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) ให้แก่ กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด


คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ เยี่ยมชม


โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น


ร่วมโครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรม จ.ลำพูน


จัดฝึกอบรมภายใน ให้แก่ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน ให้แก่ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้แทนจำหน่าย “มิตูโตโย” ภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค เยี่ยมชมกิจการของ สุมิพล


จัดฝึกอบรมภายใน ให้แก่ บริษัท บางกอก อีเกิล วิงส์ จำกัด


สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน ให้แก่ บริษัท ไดซิน จำกัด


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดละเอียด แก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ


ทีมชนะเลิศการแข่งขันมาตรวิทยาระดับประเทศครั้งที่ 24 ทัศนศึกษาและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์


พิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24


สุมิพลออกบูธแสดงสินค้าร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


สุมิพลร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555


บริษัท สุมิพล จำกัด ทำพิธีตอกเสาเข็มเอก สาขาอมตะนคร


สุมิพล รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์


สุมิพลร่วมฝ่าวิกฤตอุทกภัย


สุมิพล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี