เหตุการณ์สำคัญ

ปี

2531

สุมิพล ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานขึ้นบนถนนเอกมัย กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินธุรกิจการจำหน่ายเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะคุณภาพสูง

ปี

2533 – 2537

ร่วมทุนกับผู้ผลิตเครื่องมือตัดฯชั้นนำของญี่ปุ่น ก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย

ปี

2538

ขยายการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องมือวัดละเอียด และเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งผลิตภัณฑ์มิตูโตโย ในประเทศไทย

ปี

2543

ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 จาก JQA ประเทศญี่ปุ่น

*ขอบข่ายการรับรองครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ และ สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ปี

2551

ย้ายมา ณ สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่ บนถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ

ปี

2552

ขยายไลน์การจำหน่ายไปกลุ่มสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำหรับใช้ในโรงงาน ด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายหลักของ Trusco ในประเทศไทย

ปี

2553

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ปี

2556

เปิดการดำเนินงานสำนักงานภาคตะวันออก ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ปี

2559 – 2561

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่เครื่องจักรกลการผลิต ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ปี

2562

เปิดสำนักงานธุรกิจและสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง