Contact us

Get closer, better service

สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์

284 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

  • 0-2762-3000
  • 02-026-6260

สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
700/223 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

  • 038-930-888
  • 02-026-6260

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
7/32 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

  • 033-047-888
  • 02-026-6260

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
7/32 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

  • 033-047-800
  • 033-047-877

เราพร้อมยินดีให้บริการ

Contact Form Sumipol