ข่าวสาร

ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ณ สุมิพล สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ณ สุมิพล สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

1 2 34