ข่าวสาร

ข่าวสาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Factory Intelligence and Factory Automation” ให้กับครู อาจารย์อาชีวศึกษาภาคตะวันออก

1 2 30