CAREER

ธุรกิจของสุมิพลมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข

Solution Engineers (วิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิค)
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Position4
Job Position Solution Engineers (วิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิค)
Job Description :
 • นำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Smart Factory IoT Products ,Vision sensor,Automatic Inspection เพื่อให้ข้อมูลแก่ลุกค้าในการแก้ปัญหา
 • สนับสนุนการขายระบบอัตโนมัติและระบบVisualization และทำงานร่วมกับแผนกขายของบริษัท
 • ประชาสัมพันธ์บริษัทฯสินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆเช่นออกเยี่ยมลูกค้าร่วมกับฝ่ายขายเ พื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • จัดทำรายงานต่างๆเพื่อใช้ในการสนับสนุนการขาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. ชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี ( ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว )
 2. -วุฒิการศึกษาระดับปวส., ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอัตโนมัติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความรู้ทางด้าน Factory IoT หรือ Vision sensor
 5. มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC, Visual Basic, C#, C++, C, JAVA
 6. มีทักษะในการนำเสนองาน,ยิ้มแย้มแจ่มใสและบุคคลิกดี
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 8. สามารถขับรถยนต์ได้(พร้อมมีใบขับขี่) และ สามารถเดินทางไปสำนักงานสาขาที่ชลบุรีและระยองเป็นครั้งคราวได้
พนักงานธุรการชาย
Locationสำนักงานภาคตะวันออกระยอง
Position1
Job Position พนักงานธุรการชาย
Job Description :
 • ดูแลงานเอกสารทั่วไปของแผนก
 • ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในห้องประชุมและสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์,เครื่องปริ๊นเตอร์,โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
 • ช่วยสนับสนุนงานจัดเลี้ยง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกระยอง
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 23-28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 2. จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการหรือไอทีมาไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทนและซื่อสัตย์สุจริต
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.office ได้
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Position2
Job Position ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
Job Description :
 • ตรวจสอบและดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง
 • ดูแลระบบสัญญาณเตือนภัย รวมถึงการป้องกันและบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานความปลอดภัยของอาคารสถานที่
 • ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เบื้องต้น
 • ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ กับผู้รับเหมา หรือ ผู้รับจ้างในงานซ่อมบำรุง
 • รวบรวม และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องการงานซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ณ สำนักงานสาขา และนอกสถานที่ เป็นครั้งคราว
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความชำนาญทางด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้า,ระบบประปาและระบบเครื่องปรับอากาศ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทนและซื่อสัตย์สุจริต
 5. มีทักษะในการประสานงานที่ดี รวมถึงมีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ขับรถได้ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
Job Description :
 • 1. ด้านรายจ่าย / เจ้าหนี้ (ต่างประเทศ) / ค่าจ้างพนักงาน (Payroll)
 • 1.1) ตรวจเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, การจ่ายเงินสดย่อย และเบิกชดเชยเงินสดย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • 1.2) ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
 • 1.3) ตรวจสอบการทำจ่ายค่าจ้างพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ (Payroll)
 • 2. ด้านการบริหารการเงิน / ภาษีอากร
 • 2.1) ติดตามสภาพคล่อง การกระจายความเสี่ยง และความมั่นคงของสถาบันการเงินต่างๆ
 • 2.2) ตรวจสอบการออกเอกสาร,จดหมาย รายงานการประชุม และอื่นๆ เพื่อขอสินเชื่อ ขอออกหนังสือค้ำประกัน , ขอโอนเงิน กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน และอื่นๆ
 • 2.3) ตรวจสอบการจัดทำรายงานประมาณการรับ-จ่ายประจำวัน เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 • 2.4) ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • 2.5) ตรวจสอบการออกเอกสารทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
 • 3. งานพัฒนาบุคคลากรในแผนกการเงิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องวุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ทำงานในระดับจัดการในองค์กร ในด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ
 5. มีความละเอียดรอบคอบสูง
 6. มีวินัย มุ่งมั่น ทุ่มเท รับผิดชอบในงาน และซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
 7. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 8. มีแนวคิดที่จะพัฒนาความรู้และทักษาะเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและพร้อมจะก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 9. หากเคยทำ Payroll มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Sale Admin
Locationสำนักงานภาคตะวันออกระยอง
Position1
Job Position Sale Admin
Job Description :
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกระยอง
Applicant’s Qualification :
 1. เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. –ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 4. สามารถอ่านเเละเข้าใจภาษาอังกฤษได้
 5. มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานคล่อง มีความอดทน
 6. ชอบทำงานด้านเอกสารและสามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position2
Job Position เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Job Description :
 • ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
Sales Engineer
Locationสำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Position2
Job Position Sales Engineer
Job Description :
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, เทคนิคการผลิต / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักรกล CNC Cutting Tools และเครื่องมือวัดมิติในการควบคุมคุณภาพ (QC) หรือ มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใช้ในการทำงาน
Sales Engineer
Locationสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
Position2
Job Position Sales Engineer
Job Description :
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, เทคนิคการผลิต / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักรกล CNC Cutting Tools และเครื่องมือวัดมิติในการควบคุมคุณภาพ (QC) หรือ มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใช้ในการทำงาน
Sales Engineer
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Position8
Job Position Sales Engineer
Job Description :
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, เทคนิคการผลิต / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักรกล CNC Cutting Tools และเครื่องมือวัดมิติในการควบคุมคุณภาพ (QC) หรือ มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใช้ในการทำงาน
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Locationสำนักงานภาคตะวันออกระยอง
Position1
Job Position เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Job Description :
 • ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกระยอง
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
Product Technician
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช,กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Product Technician
Job Description :
 • ดูแลรับผิดชอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและความต้องการของลูกค้า
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ทีมงานขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช,กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้กลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ประเภท
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
Secretary / เลขานุการผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Secretary / เลขานุการผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
Job Description :
 • ดูแล จัดตารางนัดหมาย และประสานงานนัดหมายการประชุม
 • จัดเตรียมข้อมูลการประชุม จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม สรุป ติดตาม และรายงานความคืบหน้า รวมถึงจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดการนัดหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
 • จัดการเอกสาร และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
 • ร่างหนังสือ จดหมาย หรือ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นไป
 3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 700 คะแนนขึ้นไปหรือ เทียบเท่า)
 4. ใช้ Program Computer ได้ดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดได้ดี
 6. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคล่องแคล่ว และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 7. มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 8. มีความรับผิดชอบ สามารถรักษาข้อมูลความลับ และซื่อสัตย์
 9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 10. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ และมีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน
 11. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป และหากผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
E- commerce Project Manager
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position E- commerce Project Manager
Job Description :
 • พัฒนาและบริหารธุรกิจ e commerce วางระบบงานและระบบ IT และการบริการ รวมถึงออกแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้า
 • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
 • วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างลูกค้า
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในการสร้างหรือบริหารธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce)
 3. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าธุรกิจสู่ธุรกิจ ( B2B ) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะความสามารถด้านการตลาดและระบบงานการขายออนไลน์ทั้งหมด
 5. มีทักษะการบริหารงานโครงการและทีมงานเพื่อบรรลุความสำเร็จ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 8. ขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่
Project Sales Supervisor
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Project Sales Supervisor
Job Description :
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐอื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ
 • ติดต่อนำเสนอขายเพื่อขยายฐานลูกค้าภาคราชการและสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หากเป็นด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี และเคยทำงานในระดับหัวหน้างาน
 4. มีประสบการณ์ด้านงานขายให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
 5. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบ สื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารทีมงานได้
 6. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
Project Sales
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Project Sales
Job Description :
 • ดูแลประสานงานลูกค้าที่เป็นงานโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัท
 • ประสานงานกิจกรรมการขายให้แก่ลูกค้า เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ ทบทวน/แก้ไขข้อตกลง การเสนอราคา
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับนำเสนอขายเพื่อขยายฐานลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้างานโครงการต่าง ๆ
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส., หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มี Service Mind (รักงานบริการ), มีมนุษยสัมพันธ์ ความอดทนและความรับผิดชอบสูง
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6. สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
 7. มีทักษะการประสานงาน และการนำเสนอที่ดี