CAREER

ธุรกิจของสุมิพลมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Job Description :
 • ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Locationสำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Position1
Job Position เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Job Description :
 • ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
Product Technician
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช,กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Product Technician
Job Description :
 • ดูแลรับผิดชอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและความต้องการของลูกค้า
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ทีมงานขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช,กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้กลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ประเภท
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
Secretary / เลขานุการผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Secretary / เลขานุการผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
Job Description :
 • ดูแล จัดตารางนัดหมาย และประสานงานนัดหมายการประชุม
 • จัดเตรียมข้อมูลการประชุม จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม สรุป ติดตาม และรายงานความคืบหน้า รวมถึงจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดการนัดหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
 • จัดการเอกสาร และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
 • ร่างหนังสือ จดหมาย หรือ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นไป
 3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 700 คะแนนขึ้นไปหรือ เทียบเท่า)
 4. ใช้ Program Computer ได้ดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดได้ดี
 6. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคล่องแคล่ว และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 7. มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 8. มีความรับผิดชอบ สามารถรักษาข้อมูลความลับ และซื่อสัตย์
 9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 10. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ และมีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน
 11. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป และหากผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
E- commerce Project Manager
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position E- commerce Project Manager
Job Description :
 • พัฒนาและบริหารธุรกิจ e commerce วางระบบงานและระบบ IT และการบริการ รวมถึงออกแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้า
 • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
 • วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างลูกค้า
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในการสร้างหรือบริหารธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce)
 3. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าธุรกิจสู่ธุรกิจ ( B2B ) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะความสามารถด้านการตลาดและระบบงานการขายออนไลน์ทั้งหมด
 5. มีทักษะการบริหารงานโครงการและทีมงานเพื่อบรรลุความสำเร็จ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 8. ขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่
Project Sale Supervisor
Locationสำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Position1
Job Position Project Sale Supervisor
Job Description :
 • ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐอื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ
 • ติดต่อนำเสนอขายเพื่อขยายฐานลูกค้าภาคราชการและสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หากเป็นด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี และเคยทำงานในระดับหัวหน้างาน
 4. มีประสบการณ์ด้านงานขายให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
 5. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบ สื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารทีมงานได้
 6. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่