Careers – Sumipol

CAREER

ธุรกิจของสุมิพลมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข

Service Engineer Supervisor
Location
Position1
Job Position Service Engineer Supervisor
Job Description :
 • ควบคุมและวางแผนการทำงานร่วมกับทีม
 • ควบคุม ดูแลและวางแผนการขยายตลาดและการให้บริการด้านเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม
 • ร่วมการวางแผนการพัฒนาบุคลากรภายในแผนก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 5. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Location
Position2
Job Position เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)
Job Description :
 • ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา - ปวส สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต / ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องมือวัดมิติในระบบควบคุมคุณภาพ (QC) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน หรือ ประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มุ่งมั่นในการทำงาน
 5. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
Programmer
Location
Position1
Job Position Programmer
Job Description :
 • พัฒนาโปรแกรมใหม่ๆหรือแก้ไขโปรแกรมเดิมให้เป็นไปตามความต้องการ
 • ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. ด้านดูแลติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ Network, Email, Server ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 5. มีประสบการณ์ด้าน Database (SQL Server), ERP (microsoft Axapta), CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเขียนโปรแกรม VB, PHPหรืออื่นๆได้
 7. มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Software, Network, Exchange Server
 8. สามารถขับรถยนต์ได้
HR Supervisor
Location
Position1
Job Position HR Supervisor
Job Description :
 • ดูแลงานบุคคล (สรรหา / ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและดูแลงานด้านธุรการ)
 • วางแผนงานร่วมกับผู้จัดการแแผนกและผู้จัดการฝ่าย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุ 40-49 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านบุคคล 10 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้าน HRM เช่นการประเมินผล, KPI , Career path
 5. มีความรู้ทางด้านHRD การฝึกอบรม
 6. มีความสามารถในการสื่อสารในที่สาธารณะ เป็นวิทยากรหรืองานพิธีกรได้
 7. บุคิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ
 8. มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 9. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO9001:2015
 10. เคยผ่านการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 11. สามารถเดินทางไปประสานงาน ควบคุมดูแล สนง.ที่อมตะซิตี้ชลบุรีและระยองได้
 12. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 13. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
พนักงานขายประจำออฟฟิศ
Location
Position2
Job Position พนักงานขายประจำออฟฟิศ
Job Description :
 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Location : สำนักงานภาคตะวันออกชลบุรี
Applicant’s Qualification :
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในด้านงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีความรับผิดชอบงานได้ดี
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงาน Sale Admin
Location
Position1
Job Position พนักงาน Sale Admin
Job Description :
 • จัดทำเอกสารต่างๆทางด้านงานขาย
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานขาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. –ปริญญาตรี
 3. ชอบทำงานด้านเอกสารและสามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานคล่อง มีความอดทน
 5. สามารถอ่านเเละเข้าใจภาษาอังกฤษได้
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค
Location
Position2
Job Position เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค
Job Description :
 • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
 • การเลือกใช้สินค้าและการนำไปใช้งาน
 • การให้บริการหลังการขาย
Location : สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)
Applicant’s Qualification :
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 21 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงาน1-2 ปี ด้านเครื่องมือวัดมิติในระบบควบคุมคุณภาพ (QC)
 4. มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officeได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่) และสามารถออกนอกสถานที่ได้