Smart Manufacturing Solutions

ผสานเทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อเพิ่มความสามารถในสายการผลิตในด้านผลผลิต ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มมีบทบาทแพร่หลายมากขึ้น จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ รวมถึงการประกอบติดตั้งประสานการทำงานเข้ากับระบบการผลิต และการฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อการลงทุน

Smart Manufacturing Solutions
บริการให้คำแนะนำในการวางระบบดิจิทัลใน โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ที่สำคัญ และแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว พัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิต ให้รู้สถานะและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Smart Manufacturing Solutions
บริการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิต ให้รู้สถานะและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Smart Manufacturing Solutions
บริการออกแบบระบบ IoT เเละระบบอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต และเสนอการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน

DIGITAL TRANSFORMATION ASSESSMENT ADVISOR

บริการให้คำแนะนำในการวางระบบดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ และแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว นำไปสู่การแก้ปัญหาเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตแนะนำการลงทุนที่คุ้มค่า ตามศักยภาพของแต่ละสถานประกอบการ

INDUSTRIAL IoT SYSTEM INSTALLATION

ส่งมอบ ติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบ IoT ที่ทันสมัย ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการฝึกอบรมการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

LEAN & CLEAN BY ON THE JOB TRAINING SERVICE

บริการฝึกอบรม พร้อมการติดตั้งระบบ improvement IoT ในสถานประกอบการจริง เพื่อให้เกิดทักษะตั้งแต่การคิดปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงกระบวนการผลิตในสถานประกอบการที่รวดเร็วตามยุคดิจิทัล
On The Job Training

LEAN IoT AND AUTOMATION DESIGN SERVICE

บริการออกแบบระบบ IoT เเละระบบอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต และเสนอการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน
Automation Design

SYSTEM INTEGRATION

ผนึกเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบติดตั้ง ประกอบ และเชื่อมต่อระบบ Industrial IoT ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถอัพเกรดระบบให้ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขาย และการฝึกอบรมการใช้งาน

เราพร้อมยินดีให้บริการ

error: Content is protected !!