ฝึกอบรมภาคอุตสาหกรรม

กลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องเทคโนโลยี บุคลากรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นนอกจากการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจแล้ว เรายังทุ่มเทให้กับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจยกระดับทักษะฝีมือของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาต่างๆ โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน และอื่นๆ

คุณประโยชน์แก่สังคม

ฝึกอบรมเครื่อง CNC

ภาคอุตสาหกรรม
วิศวกร ช่าง และบุคคลากรด้านการผลิต

  • หลักสูตรการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะและการผลิต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น หลักสูตรเทคนิคขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเทคนิคกระบวนผลิตต่างๆ และหลักสูตรกลยุทธ์การตัดขั้นสูงให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทัศนศึกษาโรงงานผลิตที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
  • หลักสูตรการควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ เช่น การเลือกใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียด พื้นฐานการทวนสอบและสอบเทียบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T
ฝึกอบรมเครื่องมือวัดอาชีวะ

ภาคการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

  • โครงการฝึกอบรมครูและอาจารย์จากสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Training the Trainer)
  • กิจกรรมฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ พร้อมทัศนศึกษาห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การซ่อมเครื่องมือวัด และศูนย์โลจิสติกส์
  • การสนับสนุนการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานในระดับชาติในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเครื่องจักรกลอัตโนมัติงานกลึงและงานกัด และสาขามาตวิทยาด้านมิติ
  • การร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และสาขาอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เป็นต้น
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

การร่วมสร้างมาตรฐานแรงงานในสาขาวิศวกรรมการผลิต

  • ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคในการกำหนดร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
  • ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
  • เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาต่างๆ