คุณประโยชน์แก่สังคม

กลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องเทคโนโลยี บุคลากรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นนอกจากการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจแล้ว เรายังทุ่มเทให้กับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจยกระดับทักษะฝีมือของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาต่างๆ โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน และอื่นๆ