LOCATIONS

Get closer, better service

สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์

284 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2762-3000 โทรสาร. : 0-2762-3030

สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

700/223 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-930-888 โทรสาร : 038-930-880

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
7/32 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทร. 033-047-888 โทรสาร 033-047-880

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
7/32 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทร. 033-047-800 โทรสาร 033-047-877