EEC HDC ร่วมกับ SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก โดยทีมวิทยากรจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการเขตพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ภายใต้โครงการ EEC MODEL TYPE B จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิเปอร์ และไฮเกจด้วยเกจบล็อก” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม แผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ระบบควบคุมคุณภาพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 25 คน

 

ผศ.ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ EEC มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการเปิดงาน
ผศ.ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ EEC มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการเปิดงาน

 

คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) กล่าวถึงหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้
คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) กล่าวถึงหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ณยศ  คุรุกิจโกศล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ EEC มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วย คุณพงศ์พันธุ์  ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) คุณชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ที่ปรึกษาระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)และคุณวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด

 

บรรยากาศผู้รับรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิเปอร์ และไฮเกจด้วยเกจบล็อก”
บรรยากาศผู้รับรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิเปอร์ และไฮเกจด้วยเกจบล็อก”

 

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดและเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ได้ตามมาตรฐาน ตั้งแต่วิธีการสอบเทียบ การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสอบเทียบยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือได้ โดยการจัดฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา