SIMTEC ร่วมสนับสนุน การฝึกอบรมทักษะ “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิตอล” โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565  นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิตอล” โดยทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร EEC วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้แก่คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป