SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าศึกษาดูงาน LEARNING FACTORY

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เข้าศึกษาดูงานสถาบัน SIMTec และเยี่ยมชม “Learning Factory”

 

โดยมีทีมผู้บริหารของ SIMTec ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมวิศวกรรมบริการของบริษัทผู้ผลิต DMG MORI และ MITUTOYO ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลระหว่างเยี่ยมชม เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0