SIMTec ร่วมสนับสนุนสัมมนาออนไลน์ "Lean Monozukuri introduction towards Thailand 4.0"

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสัมมนาออนไลน์ “Lean Monozukuri introduction towards Thailand 4.0”  ฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมจากประสบการณ์จริง ด้วยระบบ Lean IoT และ Lean Automation เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยความร่วมมือของ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) จากประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ 

 

SIMTec ร่วมสนับสนุนสัมมนาออนไลน์ "Lean Monozukuri introduction towards Thailand 4.0"

 โดยพิธีเปิดสัมมนาออนไลน์ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมกับ นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน และมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์กว่า 130 คน 

 

SIMTec ร่วมสนับสนุนสัมมนาออนไลน์ "Lean Monozukuri introduction towards Thailand 4.0"

ภายในงานมีการจัดการบรรยาย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ Lean Monozukuri Concept, Automation System Integrator (LASI) และ Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรสาขาวิศวกรรม โดยนำแนวคิดการจัดการระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนการลดความสูญเปล่าในระบบ เเนวทางการวางอุปกรณ์เเละการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ IoT และมีการยกตัวอย่างความสำเร็จในการวางระบบ IoT โดย ผศ.ดร. มรกต รวีวรรณ ที่ปรึกษาสถาบันSIMTec ได้เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ด้วย