MEGATech สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การดำเนินงานของสถาบัน SIMTec ใน ช่วงโควิด-19

นิตยสาร MEGATech ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งยาวนานมากว่า 2 ปีแล้ว และได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร MEGATech (3 ภาษา) ฉบับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 55 ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดในคอลัมน์ Executive Talk ได้ตามอัธยาศัย คลิก อ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ