สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฝีมือด้าน กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Strategy) ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ (Measuring Innovation) และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Factory Automation & IoT) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ให้กับนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร 3 วัน มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสและทดลองปฏิบัติกับเครื่องมือจริง