เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธิเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานด้านมิติ” เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 แห่ง เป็นบุคลากรทางการศึกษา 565 คน และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 3,158 คน รวมทั้งสิ้น 3,723 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมและเข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 2 วัน จะได้รับประกาศนียบัตรจาก 6 หน่วยงานความร่วมมือฯ อีกด้วย