สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ภายใต้โครงการ EEC MODEL TYPE B

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดและเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ได้ตามมาตรฐาน การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือได้ โดยการฝึกอบรบจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา