เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยมี นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน

ในช่วงเช้ามีการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”  โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาวสุดา รักกมล นักวิชาการฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายพงศ์พันธุ์  ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  นายเอกชัย สีเพ็ญวรรณ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นายกลวัชร สุวิมล กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ นางสาววิยดา โล่ห์คำ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง