เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พร้อมทอดพระเนตรอาคารเรียนรู้ พื้นที่ป่านิเวศ พื้นที่เกษตรกรรม และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

        สำหรับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตนี้ ปตท. และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับความร่วมมืออันดีจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้เฝ้ารับเสด็จฯ

        ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อาคาร “โรงเรือนอัจฉริยะต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร” ที่สถาบัน SIMTec ได้จัดสร้างขึ้นในโครงการเกษตรนวัต ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยการสนับสนุนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  พร้อมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเสริมทักษะให้แก่นักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหลักสูตร ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร อีกด้วย

โรงเรือนอัจฉริยะต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร

 

        สำหรับการถ่ายทอดทักษะความรู้ สถาบัน SIMTec  ได้มุ่งเน้น การใช้ระบบอัจฉริยะต้นทุนต่ำในโรงเรือนเพื่อปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ และการรับส่งข้อมูลผ่านการสื่อสารไร้สายระหว่างอุปกรณ์ LoRa ที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม ลดภาระแรงงานของเกษตรกร และยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อตัวช่วยในการเพาะปลูกพืชในรุ่นถัดไป ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น พัฒนาผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้