เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขึ้นรูปโลหะและการออกแบบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงสาธิตหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการวัดและประมวลผลแบบดิจิทัล และวิชั่นเซนเซอร์” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ จำนวน 30 คน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการวัดชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการของทั้งสองสถาบัน โดยมีการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร