การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ” สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ 2” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการพัฒนาการเรียนการสอนระบบมาตรวิทยามิติให้ครูผู้สอนของ มทร. เพื่อนำไปปรับปรุงยกระดับทักษะการใช้เครื่องมือวัดให้แก่นักศึกษา รองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้ออกแบบเป็นการเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการฝึกอบรมทุกหมวดวิชาที่จำเป็น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้ารับฝึกอบรมจาก มทร. 6 แห่ง จำนวน 23 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย 2 แห่ง จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง จำนวน 26 คน โดยแบ่งเป็น 2 ภาค


ภาคแรก วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐาน 5 ชนิด พร้อมการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องมืออุปกรณ์ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้แก่ - คาลิปเปอร์ (Caliper) - ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) - ไดแอลเกจ (Dial Gauge) - ไดแอลเทส (Dial Test) - ไฮเกจ (Height Gauge)


ภาคที่ 2 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เป็นการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ


การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การประเมินผลเป็นที่พึงพอใจต่อครูผู้ฝึกอสอนครบถ้วนสมบูรณ์