[:th]   เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูงในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นแรงงานที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเชิญสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยกว่า 152 แห่ง เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นศูนย์กลาง กรอบความร่วมมือนี้จะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วิทยากร ครูฝึกและอาคารสถานที่ร่วมกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้สนับสนุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความพร้อมและเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตามภารกิจที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเงินกู้ยืมและให้เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ตลอดจนร่วมมือเพื่อเข้าสู่ธุรกิจ Green Jobs เพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในการที่บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Metal Cutting Techniques) ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการให้การฝึกอบรมงานด้านนี้มาเป็นเวลาช้านาน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพ โดยนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้ลงนามในภาครัฐคู่กันผู้บริหารสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามร่วม ท่ามกลางสักขีพยานและผู้บริหารสำคัญขององค์กร อาทิ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ ได้เป็นผู้ลงนามในพิธีนี้ด้วย     บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติและบริษัทฯได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา และพร้อมจะทุ่มเททรัพยากรในการดำเนินการอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellent) ของประเทศในอนาคต   [:]