เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา “กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเครือโตโยต้า” จากการประสานงานของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec ระยอง จำนวน 42 บริษัท (53 คน) โดยผู้เข้าเยี่ยมชมหลักเป็นบุคลากรจากฝ่ายพัฒนาบุคลากร คุณทองพล  อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมทีมผู้บริหาร โดยมีการบรรยายรายละเอียดกิจกรรมของ SIMTec ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจนถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มให้การอบรมแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบัน ซึ่งเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน (Re-Skill & Up-Skill) ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน และการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนำของญี่ปุ่น 18 บริษัท นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย มาติดตั้งเพื่อใช้ในการอบรมและสาธิตภาคปฏิบัติ นอกจากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM)   (ซึ่งนับเป็นแห่งเดียวในเอเซียที่สถาบันตั้งอยู่นอกบริษัทของ Mitutoyo เอง) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO แห่งที่ 2 สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันทันสมัย (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผู้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่นที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการด้วย   ในโอกาสเดียวกัน กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โตโยต้าได้จัดประชุมในวาระแรกของปี 2563 ของกลุ่ม ณ SIMTec ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือว่าจะมีการจัดบุคลากรกลุ่มอื่น ๆ ของเครือข่าย เช่น สายการผลิตและวิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ และงานด้านการจัดซื้อ เข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มเติม เตรียมการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในเครือข่าย ณ สถาบัน SIMTec เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป