ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านฝีมือแรงงานกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง หน่วยงานที่เข้าไปคลุกคลีมากที่สุดคือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีโอกาสได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานด้านช่างในพระราชอิริยาบถต่างๆประดิษฐานอยู่ตามผนังทั่วไป เกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากคุณนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในขณะนั้นว่า พระบรมฉายาลักษณ์เหล่านี้เป็นภาพที่แสดงพระปรีชาสามารถด้านการช่างอันทรงคุณค่า ควรรวบรวมจัดเป็นชุดนำไปประดิษฐานที่โชว์รูมของบริษัททุกแห่ง เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสเห็นและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่านี้ขึ้น โดยได้เลือกพระบรมฉายาลักษณ์หลากหลายพระราชอิริยาบถรวม 10 องค์ แต่เนื่องจากพระบรมฉายาลักษณ์ต้นฉบับที่เป็นภาพขาวดำมีสภาพไม่สมบูรณ์และค่อนข้างเก่ามากท้ายที่สุดจำเป็นต้องเขียนเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์โดยรังสรรค์งานเป็นภาพสีน้ำมันบนผืนผ้าใบเทคนิค ซีเปีย (Sepia) ปรับปรุงองค์ประกอบขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสวยงามขนาด 80 x 95 ซม. พร้อมทำตัวอักษรประดิษฐ์ติดด้วยแผ่นทองแดงเปลว ตามต้นแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมอบหมายให้คุณกิตติ พลศักดิ์ขวาศิลปินฝีมือเยี่ยมในการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงการได้รับพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย : The Fatherof Thai Skill Standard” ที่พระองค์ท่านมุ่งยกระดับฝีมือช่างไทยตามที่ได้มีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้ ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2556 จนสำเร็จลุล่วงเมื่อกลางปี 2558 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา จึงได้ปรับแนวคิดเดิมเปลี่ยนนำไปประดิษฐาน ณ สถานที่ราชการและสถาบันภาคเอกชนสำคัญ 5 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้มีโอกาสชื่นชมในพระราชจริยวัตรอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านซึ่งยากที่จะหาดูได้จากแหล่งใด ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายต่อการช่างไทย ที่มีคุณค่าเอนกอนันต์สมควรจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไป คือ
นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก ในการจัดทำพระบรมสาทิสลักษณ์ที่งดงามยิ่งครั้งนี้ โดยเฉพาะการนำไปประดิษฐาน ณ สถานที่ราชการ และสถาบันเอกชนสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสายงานช่าง บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 5 แห่ง ทำให้ผู้มีโอกาสได้พบเห็นต่างแสดงความชื่นชมยินดีและเสนอแนะให้บริษัทฯ ต่อยอดจิตรกรรมชุดนี้ด้วยการจัดพิมพ์เป็นปฏิทินปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ท่านทรงขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี พอดี ซึ่งถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านใน 2 วาระต่อเนื่องกัน ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ปวงชนชาวไทยได้เห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาแห่งการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์เพิ่มขึ้นอีก 2 องค์ รวมเป็น 12 องค์ จัดทำเป็นปฏิทินชุดพิเศษ แจกจ่ายให้กับสถาบันทุกระดับของภาครัฐ กระทรวง ทบวงกรม ส่วนการปกครอง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาขึ้นไปทั่วประเทศ ได้จัดพิมพ์ขึ้นรวม 40,000 ฉบับ โดยดำเนินการแจกจ่ายให้แก่สถาบันข้างต้นเป็นที่เรียบร้อย คาดว่าขณะนี้ปรากฏให้เห็นในสถานที่ดังกล่าวอย่างทั่วถึงแล้วเหนือสิ่งอื่นใดที่นับเป็นศิริมงคลอันหาที่สุดมิได้ คือ การที่ได้มีโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินชุดพิเศษนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ด้วย ซึ่งทางบริษัทฯก็ได้รับหนังสือตอบขอบใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของปวงข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เครือสุมิพล จำกัด อนึ่งพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้ทั้ง 12 องค์ เป็นภาพที่สงวนลิขสิทธิ์ หากผู้สนใจมีความต้องการนำไปจัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ สามารถติดต่อกับบริษัทฯได้ สำหรับปฏิทินที่ได้จัดทำขึ้นยังพอมีเหลืออยู่บ้างในจำนวนจำกัด หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใดที่ยังไม่ได้รับมีความต้องการจะนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมก็สามารถติดต่อกับทางบริษัทฯได้เช่นกัน