บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจในด้านต่างๆแก่นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 82 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตลอดการฝึกอบรม 1 วันได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานกับเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่า     รวมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้าดูผังเเสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือการผลิตที่สำคัญและดูงานการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯด้วยซึ่งจากการประเมินผลนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมต่างเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี