[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพรวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจในด้านต่างๆแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก อมตะนคร จ.ชลบุรี ตลอดการฝึกอบรม 1 วัน ได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานกับเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่า รวมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้าดูผังแสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือการผลิตที่สำคัญและดูงานการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯด้วยซึ่งจากการประเมินผลนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี   [:]