[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ แก่นักเรียนจากแผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานอ่อนนุช กรุงเทพฯ ตลอดการฝึกอบรม 1 วัน ได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานกับเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่ารวมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้าดูผังแสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือการผลิตที่สำคัญและดูงานการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯด้วย การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี[:]