บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการวัดและควบคุมคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารในด้านต่างๆ แก่นักเรียนทั้ง 65 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานอ่อนนุช กรุงเทพฯ ตลอดการฝึกอบรม 1 วัน ได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่า รวมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้าดูผังแสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดที่สำคัญ งานซ่อมเเละสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมทั้งดูงานการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯด้วย การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี