[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในบทบาทผู้ให้การพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรแก่ภาคอุตสาหกรรม และนักเรียนนักศึกษาในภาคการศึกษาทุกระดับ ยังคงเดินหน้าจัดฝึกอบรมงานด้านเครื่องมือวัดมิติ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็นเวลา 1 วันเ ต็ม ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิตชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนเกือบ 100 คน ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ มีการแนะนำเครื่องมือวัดพื้นฐานหลัก วิธีการใช้อย่างถูกต้องและการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนยาวนาน
  หัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็น 1 ใน 3 หลักสูตร ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเ รชั่น จำกัด ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท มิตูโ ตโย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จากการประเมินผลนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต   [:]