ความเข้าใจและหลักการสำคัญของ GD&T [Geometry Dimensional and Tolerance] ปัจจุบันระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต จำเป็นต้องติดตามและปรับปรุงงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิต สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักในระบบมาตรวิทยาของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้สอดรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลก “Mitutoyo” และบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญ ในหัวข้อ “ความเข้าใจและหลักการสำคัญของ GD&T [Geometry Dimensional and Tolerance]” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ หลักสูตรที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง รวม 3 วัน เดือนละครั้ง รวมเป็นเวลา 3 เดือน ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดฝึกอบรมมีขึ้น ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนา สำนักงานภาคตะวันออก ของบริษัท สุมิพล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้   หลักสูตรที่ 1 แนวความเข้าใจในหลักการและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ (Principle of Geometry Dimensional and Tolerance) ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา   หลักสูตรที่ 2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T) กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557   หลักสูตรที่ 3 หลักการใช้เครื่องมือวัด 3 แกน สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (CMM Application for Principle of Geometry Dimensional and Tolerance) กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวัดในShowroom ของ Mitutoyo  ณ สถานที่เดียวกัน ในการฝึกปฏิบัติงานจริง หลักสูตรการฝึกอบรม GD&T ได้ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และถือเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ระดับ ที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้เริ่มการฝึกอบรมหลักสูตรแรกแล้ว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะเจ้าของสถานที่และผู้ให้การสนับสนุนหลัก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนตามที่ได้กล่าวข้างต้น มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 150 คน จาก 80 บริษัท (เดิมกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100 คน) จากการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้เกินความคาดหมาย ทั้ง 5 หน่วยงานจึงกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ณ สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ บริษัท สุมิพล จำกัด ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะได้มีหนังสือเชิญไปยังลูกค้าของบริษัท สุมิพล จำกัด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้า คุณภาวิณีฯ หรือ คุณนิภาฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานการจัดฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2762-3000 ต่อ 1261 -1262 ได้ตั้งแต่บัดนี้