[:th]   สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้จัดสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี 2560 ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือประชารัฐ ได้แก่ 1. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) 3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) 4. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) 5. หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 6. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผู้บริหารของแต่ละองค์กรให้เกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้     • การพัฒนาบุคลากรต้นน้ำ เพื่อรองรับ Industry 4.0 ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ โดย นายพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร TAPMA • ภารกิจของ AHRDA กับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ โดยนายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) • การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพสมัยใหม่ โดยนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) • การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมสู่เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต โดยนายสมหวังบุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) • นโยบายรัฐฯ สนับสนุนด้านกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรในสถานประกอบการ โดยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการหน่วย BUILD สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)มีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนที่เข้าร้วมสัมมนาอย่างแน่นขนัดเกือบ 100 คน จาก 50 หน่วยงาน ซึ่งล้วนเป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน     พร้อมนี้ได้มีการจัดนิทรรศการย่อยจากทุกหน่วยงาน ด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้วย โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้านสถานที่จัดสัมมนาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร และนางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ตลอดวันของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างได้รับฟังการบรรยายที่เป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลปัจจุบันไปเตรียมการให้กับกิจการของตนเองเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ และอุตสาหกรรม 4.0 ความสำเร็จในการสัมมนาครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ     ในวันเดียวกัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ได้ใช้โอกาสนี้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบัน AHRDA และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมีนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนาม ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) คุณพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาคม TAPMA คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) คุณสุพจน์ สุขพิศาล เลขานุการคลัสเตอร์ยานยนต์ สอท. การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิควิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านฝีมือแรงงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง     โอกาสเดียวกัน นายจิระพันธ์ อุลปาทร ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ได้แจ้งให้ทราบถึงการจัดตั้ง “ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy)” ณ สำนักงานธุรกิจแห่งใหม่ของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ใจกลางพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานก่อสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในต้นปี 2562 รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ EEC 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้ทันเวลาโดยศูนย์เทคนิคแห่งนี้จะเป็นการประสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้จะได้มีการแถลงความคืบหน้าเป็นระยะให้รับทราบต่อไป[:]