วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 การทดลองทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 2 โดยคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบเป็ นบุคคลากรครูอาชีวศึกษาจาก 17 สถานศึกษา และจากแผนกบริการเทคนิคการวัด ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)