เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดย ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2560 ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และผู้แทนภาคเอกชน     ในโอกาสเดียวกันได้นำคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมสถานที่ฝึกสอนของแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ซึ่งจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “พื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้นักเรียนจำนวน 60 คน โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด     ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเย็น คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ถือโอกาสเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เยี่ยมชมบ้านรับรองเรือนไทย “คุ้งทองดายา ” ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก