เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและคณะรวม 40 ท่าน ได้จัดการประชุมสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) โดยมี ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ประธานสภาสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม และถือเป็นการเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบัน SIMTec พร้อมกันไปด้วย ในโอกาสนี้ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTec ได้กล่าวแนะนำสถาบัน SIMTec ให้ทราบถึงรายละเอียดการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบัน SIMTec และสุมิพล ได้นำชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันทันสมัย (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผุ้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่ที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการด้วย