เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเเละการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec