ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำสื่อดิจิทัล สาขาอุตสาหกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 การควบคุมคุณภาพการวัดด้วยระบบจัดการข้อมูล วันที่ 4 ธันวาคม 2562 New Technology for Factory 4.0 และเรียนรู้หลักการทำงานของ Vision Sensor และหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับงานอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติจากคุณปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ในการนี้ คุณปองนัดดา อุลปาทร รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) มอบพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชการที่ 9 ให้แก่นางปัทมา วีระวานิช เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนเครื่องมือวัด Mitutoyo ให้กับวิทยาลัยที่มาฝึกอบรมทั้ง 11 แห่ง