ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรการศึกษา และเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยคุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาและเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec มีผู้บริหารจากหน่วยงานสถาบันการศึกษา วิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก และหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมรวม 30 คน