[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องมืออุตสาหกรรมสำหรับงานผลิตต่าง ๆยังคงเดินหน้าจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และขยายไปถึงภาคการศึกษากว้างขวางมากขึ้นเป็นลำดับ โดยกำหนดเป้าหมายเตรียมบุคลากรที่จะเข้ามาสู่การทำงานตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 หลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก คือ หัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาติดตามให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา     เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท สุมิพลฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้แก่ครู-อาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 10 คน ในลักษณะ “Training the Trainer” ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรมสำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ ประกอบด้วยหัวข้อ การแนะนำและการสาธิตเครื่องมือวัดพื้นฐานหลักที่สำคัญ การใช้อย่างถูกต้องและวิธีการวัดงานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าคงทนยาวนาน โดยทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ได้มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีล่าสุดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสทดสอบการวัดจริงและอ่านรายงานประมวลผลแบบองค์รวมตรวจสอบความเที่ยงตรงแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ วัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง ตลอดการฝึกอบรม 1 วันเต็ม ครู-อาจารย์ต่างมีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่าสามารถนำไปใช้พัฒนาการสอนให้แก่ลูกศิษย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพได้เป็นอย่างดี     สถาบันการศึกษาทุกระดับที่มีความประสงค์ต้องการให้จัดฝึกอบรมแก่คณาจารย์ของตนในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่แผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ โทรศัพท์หมายเลข 0-2762-3000 ต่อ 1261[:]