บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมเป็นการภายใน (In-house Training) เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล (Digimatic Precision Measuring Instrument) ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการเทคนิค หน่วยงานซ่อมและสอบเทียบและผู้เกี่ยวข้องของ บริษัท สุมิพล จำกัด โดยคุณกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคและวิศวกรรม  และทีมงานวิศวกรของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนาบริษัท สุมิพลฯ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา   การฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องมือวัดระบบดิจิตอลครั้งนี้ เป็นการเตรียมทีมงานให้แก่บริษัท สุมิพลฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มทักษะในงานบริการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคในเครื่องมือกลุ่มนี้รวมถึงระบบการประเมินผลอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (MeasurLink)  เครื่องมือวัดและอุปกรณ์เหล่านี้กำลังอยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมของทุกวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และถือเป็นงานที่สำคัญยิ่งในระบบการควบคุมคุณภาพ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทได้ตลอดเวลา