การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (SMEs-Industry Transformation Center 4.0 @Amata City Chonburi IE) โดยคุณบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม   การฝึกอบรมครั้งนี้มีลูกค้าบริษัทฯเข้าร่วมอบรม จำนวน 45 ท่าน จาก 24 บริษัท โดยหลักสูตรดังกล่าวจะประกอบด้วย การใช้อย่างถูกต้องและวิธีการวัดงานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าคงทนยาวนาน โดยทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ได้มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีล่าสุดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสทดสอบการวัดจริงและอ่านรายงานประมวลผลแบบองค์รวมตรวจสอบความเที่ยงตรงแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งได้นำผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมศูนย์บริการเทคนิคมิตูโตโย และระบบคลังสินค้าของสุมิพลด้วย จากผลประเมินการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจดีขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป