เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับลูกค้าบริษัทฯ จำนวน 45 ท่าน จาก 25 บริษัท ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ

 

หัวข้อการอบรมประกอบด้วยการแนะนำและการสาธิตเครื่องมือวัดพื้นฐานหลักที่สำคัญ การใช้อย่างถูกต้องและวิธีการวัดชิ้นงานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าคงทนยาวนาน โดยทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ได้มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีล่าสุดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสทดสอบการวัดจริงและอ่านรายงานประมวลผลแบบองค์รวมตรวจสอบความเที่ยงตรงแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งได้นำผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้า ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ และคลังสินค้าของบริษัทฯด้วย จากผลประเมินการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจดีขึ้นเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติงานจริงต่อไป