เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล “Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec” จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” เป็นรุ่นที่ 3 ของ Mobile Training มี ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่นอะไหล่ยานยนต์ และผู้บริหารของทุกสถาบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา – วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์   การอบรม “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในรูปแบบ Train the Trainer ให้กับบุคลากรและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอบรมเเบบ Mobile Training รุ่นแรก จัดให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 2 จัดให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์  ตาก และสุโขทัย มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 40 คน ทั้ง 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย จัดให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 63 ท่าน จากการจัดฝึกอบรมทั้ง 4 ครั้ง ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี   ในวันเดียวกัน ผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องมือวัด Digimatic Micrometer ของ Mitutoyo ให้ผู้เทนอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และผู้เทนอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป